SERVICES

Artus Hukuk, müvekkillerine başta patent, marka tasarım, yazılım, know-how ve fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş verilmesi, internet yolu ile yapılan marka ihlallerine ilişkin süreçlerin takibi, internet ortamı ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi olmak üzere 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kalan bütün iş ve işlemler konusunda müvekkillerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Artus Hukuk, müvekkillerine başta patent, marka tasarım, yazılım, know-how ve fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş verilmesi, internet yolu ile yapılan marka ihlallerine ilişkin süreçlerin takibi, internet ortamı ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi olmak üzere 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kalan bütün iş ve işlemler konusunda müvekkillerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Artus Hukuk, müvekkillerine başta patent, marka tasarım, yazılım, know-how ve fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş verilmesi, internet yolu ile yapılan marka ihlallerine ilişkin süreçlerin takibi, internet ortamı ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi olmak üzere 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kalan bütün iş ve işlemler konusunda müvekkillerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Yerli ve yabancı müvekkillerimize Türkiye’de yapacakları yatırımlara ilişkin hak ve yükümlülüklerini yerine getirilmesini sağlarken aynı zamanda ticari hayatlarının güvenliği için gerekli önlemleri de almaktayız.

Hukuk büromuz yerli ve yabancı müvekkillerine iş hukuku alanında işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için özenle çalışır.Gerek bireysel ihtiyaçları gerekse kurumsal olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanından sorun yaşamaması için önleyici çözümler sunmaktadır.

Artus Hukuk Bürosu, taksim izale-i şüyu davaları, idareye karşı olan davalar ve imar barışı gibi mevzuatın getirdiği yeniliklerle sağlanan avantajlardan müvekkillerimizin yararlandırılması gibi bir çok konuda itina ile çalışmaktadır.

Yargı sistemlerinin işleyişinin yavaşlığı, adaletin gecikmesine sebep olması düşüncesiyle buna alternatif çözü yolları getirilmiştir.

Tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde yerli ve yabancı müvekkillerimizi, klasik tahkim makamlarında görüle ve ad hoc tahkimlerde her türlü hukuk dalını ilgilendiren yerli veya uluslararası tahkimlerde gerek karar aşamasında gerekse de tahkim öncesi ve sonrası süreçlerde güçlü bir şekilde temsil etmekteyiz.

Hukuk Büromuz, enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık  hizmetinin yanı sıra  kurumlar ve idare ile olan uyuşmazlıklarda mahkemeler nezdinde temsil hizmeti de sunmaktadır.

Enerji Firmalarının kurulumundan, lisans başvurularına, EPDK nezdinde hertürlü sürecin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin enerji hukuku alanında geniş çaplı hizmet sunmaktayız.

Birleşme ve devralma avukatlarımız, yerli ve yabancı şirketlerin birleşme & devralma süreçlerinde hukuki destek sağlamasının yanı sıra yabancı yatırımcıların yatırımlarının Türkiye’de organize edilmesi, ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması hususlarında da müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Ofisimiz, Sermaye Piyasası ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir.  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, SPK ve İMKB’ye resmi başvurularda bulunulması, Yabancı fon, hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin Türkiye’de satışında ve gerekli mercilere başvurulmasında dâhil her türlü danışmanlık ve temsil hizmetini sağlamaktadır.

Artus Hukuk Bürosu olarak genel haciz yolu, kambiyo senedine mahsus alacakların tahsili, menkul rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, kiralanan taşınmazların tahliyesi ve gibi takip yolları ile icra müdürlükleri nezdinde  takip açılması İcra hukuk departmanımızla, alacakların tahsili, icra-iflas takibi , borç alacak yönetimi, iflas erteleme ve diğer alanlarda, müvekkillerimizle güçlü bir iletişim içerisinde raporlama ve bilgilendirme sistemi ile etkili sonuçlar ortaya koymak için çalışmaktayız.

Büromuz, internet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere kanunumuza yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi, sosyal medya vb alanlarda meydana gelen hakaret ve kişilik haklarının ihlali hallerinde hukuki destek sağlanması ve bu bağlamda erişimin engellenmesi sürecinin takibi, internet yolu ile kredi kartı hırsızlığı ve kullanımıdır.

Varlık devri, Kredili devralma finansmanı, proje finansmanı, finansal düzenleme ve yapılandırılmış finansman da dâhil olmak üzere finansal konulara ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması alanları da dahil olmak üzere, Hukuk Büromuz, vergi uzmanları, avukatları ve müşavirleriyle vergi hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Hukuk Büromuz, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesi ve sözleşme çözümlerinden en uygununun seçilmesi için tavsiyelerde bulunarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz tarafından sözleşme taslakları hazırlanmakta, risk değerlendirmesi yapılmakta, Sözleşme müzakereleri yürütülerek müvekkillerin menfaatlerini güvence altına almaya odaklanan bir çalışma yapılmaktadır. Davaların ve ihtilafların çözümü hususundaki deneyimlerimiz sözleşmelerin incelenmesi sürecinde kullanılmakta, müvekkillerimizin herhangi bir uyuşmazlıkla karşılaşabileceği haller göz önünde tutularak uyuşmazlıkların müvekkil lehine çözümlenmesini sağlayabilecek çelişkisiz madde hükümlerinin sözleşmelere eklenmesi hususunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.